Privacyreglement

Versie April 2021

 

Behind Behaviour stelt het op prijs dat je als klant vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of gebruik maakt van onze diensten, trainingen en/of producten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Behind Behaviour.

 

Privacyverklaring Behind Behaviour

Persoonsgegevens die wij verwerken
Behind Behaviour verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of wanneer je werkgever deze aan ons verstrekt. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers of business partners van Behind Behaviour. Als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om de medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan de medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Behind Behaviour omgaat met hun persoonsgegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functietitel en werkplek
 • Registratienummer van je beroepsvereniging
 • Vooropleidingniveau
 • Gegevens over activiteit op www.behindbehaviour.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Behind Behaviour verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (o.a. deelname aan opleidingen, bestelling en levering van producten)
 • Voor het uitvoeren, toetsen en evalueren van de trainingen
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Voor het verzenden van informatie of opleidingsaanbod
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Bijvoorbeeld wanneer een deelnemer zonder mededeling niet verschijnt op een opleidingsdag).
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Behind Behaviour verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en boekhouding.

Soms worden er tijdens trainingen foto- of video-opnamen gemaakt bijvoorbeeld om te verwerken voor educatief materiaal of met het oog op marketing doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en Behind Behaviour garandeert dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij voor publicatie de opnames altijd voor aan desbetreffende deelnemers en vragen toestemming om de opnames te publiceren.

Inbrengen van casuïstiek tijdens trainingen door Behind Behaviour

Behind Behaviour verwacht van alle deelnemers die in het kader van een training schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is dat, mochten de verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de betrokkenen niet door anderen herkend kan worden. Dit anonimiseren houdt in:

 • Voor- en achternamen en eventuele bijnamen zijn veranderd
 • Leeftijd is binnen een range van 2 jaar gewijzigd en het geslacht is soms wel, soms niet veranderd
 • De gezinscontext is veranderd waarbij de vervangingen zo zijn gekozen dat ze voor de gevalsbeschrijving relevant blijven, maar niet herkend kunnen worden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. Ook houden we rekening met onze service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als oud-deelnemers die zijn kwijtgeraakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Behind Behaviour deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Partijen met wie gegevens gedeeld worden of die gegevens kunnen inzien zijn bijvoorbeeld:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en voor het toekennen van accreditatiepunten
 • Onze boekhouder
 • ASN Bank
 • Pixelsz Webdesign (Webhosting van Behind Behaviour)
 • De belastingdienst

En, specifiek met betrekking tot bestelling en levering van de Praatkaartjes:

 • Chris Russell (Drukker en tevens verzender van de Praatkaartjes Trauma)

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij Behind Behaviour is de verantwoordelijke voor verwerking van jouw persoonsgegevens Nanda de Bruin, eigenaar van Behind Behaviour, gevestigd op Amstelstraat 23, 9725KT te Groningen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Behind Behaviour gebruikt vooral technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Behind Behaviour en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@behindbehaviour.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hyperlinks naar externe sites

De website van Behind Behaviour kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Behind Behaviour is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacybescherming op die websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Behind Behaviour neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@behindbehaviour.nl

Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring en heb je de meest recente versie?
Behind Behaviour kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. De meeste recente privacyverklaring vind je op www.behindbehaviour.nl

Wanneer je vragen hebt, neem dan gerust contact op met Behind Behaviour via contact@behindbehaviour.nl