Algemene Voorwaarden

Iets met kleine lettertjes…

Op overeenkomsten, gesloten met Behind Behaviour zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U vindt de algemene voorwaarden hieronder. Voor de aanschaf van de Praatkaartjes – Trauma zijn een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing. Die vind u onderaan de algemene voorwaarden.

 

 1. Definities
  • Behind Behaviour: Trainings & Consultatiebureau dat o.a. trainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Behind Behaviour is een eenmanszaak gevestigd te Groningen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 71760768 met BTW-nummer NL002199033B74.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Behind Behaviour in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of is aangegaan. Hieronder vallen ook deelnemers aan trainingen in het open aanbod.
  • Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel Behind Behaviour als opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.
 1. Toepassing
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Behind Behaviour met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  • De voorwaarden zijn tevens van toepassing op tijdelijke opdrachten waarbij Behind Behaviour als Zelfstandig Gedragswetenschapper of Orthopedagoog wordt ingehuurd door opdrachtgever.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Offerte & Opdracht
  • Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Behind Behaviour, indien gewenst, een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 3 maanden, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Behind Behaviour en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  • Indien Behind Behaviour en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Behind Behaviour, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
 3. Annulering
  • Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 45 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 45 kalenderdagen voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Annuleringen dienen schriftelijk ingediend te worden.
  • Indien de training in geval van overmacht van de kant van Behind Behaviour niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt indien mogelijk in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Behind Behaviour kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. Wanneer er in overleg geen andere datum vastgesteld kan worden, heeft opdrachtgever het recht om zonder financiële consequentie van het betreffende trainingsonderdeel af te zien.
  • Indien Behind Behaviour bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Behind Behaviour gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Betaling
  • Behind Behaviour zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training(en) en/of diensten.
   Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Behind Behaviour, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Behind Behaviour is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Behind Behaviour redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.
 5. Auteursrecht
  • Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Behind Behaviour. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na schriftelijke goedkeuring door Behind Behaviour en onder duidelijke bronvermelding.
 6. Uitvoering van de overeenkomst en Aansprakelijkheid
  • Behind Behaviour verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  • Behind Behaviour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training of opdracht gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Behind Behaviour.
  • Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Behind Behaviour voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  • Behind Behaviour is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  • Iedere aansprakelijkheid van Behind Behaviour is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
   Behind Behaviour wordt uitbetaald.
  • Behind Behaviour zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 7. Vertrouwelijkheid
  • Behind Behaviour behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  • Behind Behaviour staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Zie Privacyvoorwaarden.
  • Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt
   gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 8. Klachten
  • Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Behind Behaviour. Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze per e-mail, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Behind Behaviour (contact@behindbehaviour.nl).
  • Behind Behaviour zal de klacht binnen vier weken behandelen.
  • Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting
   van de opdrachtgever.

 

Sommige trainingen zijn reeds SKJ geaccrediteerd. Voor overige trainingen kunnen SKJ accreditaties, indien wenselijk, door opdrachtgever worden aangevraagd. Voor de aanvraag procedure worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht, terug te vinden op offerte en factuur. De kosten voor aanvraag staan gedeeltelijk los van het resultaat van de accreditatie-aanvraag.

 

Praatkaartjes Trauma

De Praatkaartjes vallen onder een VOF: Conversation Cards.

KVK 92900143 | BTW NL866209785B01

Privacybeleid
Behind Behaviour gaat zorgvuldig en veilig met je gegevens om. Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te kunnen leveren. Lees er meer over in de privacyverklaring.

Aankopen

Verzendkosten en betaling Nederland
De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt voor bestellingen in Nederland € 4,95 per bestelling via de webwinkel. Bij grotere bestellingen zijn de verzendkosten relatief lager. Je kunt veilig betalen via iDEAL of via handmatige overboeking. Je ontvangt je bestelling binnen enkele dagen.

Verzendkosten en betaling België
De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt voor bestellingen in België €11,50 per bestelling via de webwinkel.  Je kunt veilig betalen via iDEAL.  Je ontvangt je bestelling binnen enkele dagen. NB: leveringen naar België kunnen niet geruild worden. N.B. vermeld je BTW-nummer wanneer de BTW verlegd dient te worden.

Korting
Bij inkoop van 10 producten of meer ontvang je 10% kwantumkorting op de productprijs. Let op: met kwantumkorting bestellen kan niet via de webshop, alleen per e-mail. Interesse? Neem contact op!

Tevredenheid
Vanuit Behind Behaviour wordt er alles aan gedaan zodat klanten tevreden zijn met de producten, levering en communicatie. Mocht er toch iets niet naar wens zijn, dan horen we dat natuurlijk graag zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Neem contact op via de mail of vraag om een terugbelverzoek!

Ruilen en retourneren
We vinden het jammer als je bestelling niet aan je verwachtingen voldoet. Daarom heb je op je aankoop 14 dagen recht van retour. De verzendkosten worden niet geretourneerd (zowel voor retourzending als van de oorspronkelijke zending).

Als je een set praatkaartjes wilt retourneren, neem dan binnen 14 dagen contact op onder vermelding van je factuurnummer. Na deze melding heb je 14 dagen de tijd om de bestelling terug te sturen. Het product moet worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. Als het product retour is ontvangen, vergoedt Behind Behaviour binnen 14 dagen de aanschafkosten van het retour gezonden product. De verzendkosten worden niet geretourneerd.

Het retouradres is: Behind Behaviour, Amstelstraat 23, 9725KT Groningen. Tip: vermelding van eigen postcode en huisnummer op de achterzijde van het pakketje kan vermissing van het pakketje voorkomen.

Verzending
Je bestelling wordt binnen 5 werkdagen na betaling verzonden, mits het product op voorraad is.

Business to Business
Voor Business to business klanten hanteer ik een betalingstermijn van 30 dagen. Producten worden na betaling verzonden.