Algemene Voorwaarden

Iets met kleine lettertjes...

 1. Definities
  • Anders Bekeken | Behind Behaviour: Trainings & Consultatiebureau dat o.a. trainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers (Behind Behaviour Trainingen geheten). Anders Bekeken | Behind Behaviour is een eenmanszaak gevestigd te Groningen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 71760768 met BTW-nummer NL002199033B74.
  • ‘Behind Behaviour’ is een handelsnaam die valt onder ‘Anders Bekeken’.
  • Opdrachtgever: de organisatie of persoon die de opdracht verstrekt.
  • Overmacht: wanneer het niet mogelijk is voor Behind Behaviour om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Behind Behaviour valt. 
  • Klachten: Uitingen van ontevredenheid van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de overeengekomen opdracht door Behind Behaviour.
 2. Toepassing
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Behind Behaviour met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij
   schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Offerte & Opdracht
  • Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een
   training stuurt Behind Behaviour, indien gewenst, een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Behind Behaviour en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
  • Indien Behind Behaviour en opdrachtgever gebruik maken van een door beide
   partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle
   huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Behind Behaviour, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten.
   Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij
   uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, 
   reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
 4. Annulering
  • Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties
   mogelijk tot 45 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij
   annulering tussen 14 en 45 kalenderdagen voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor
   aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Annuleringen dienen schriftelijk ingediend te worden.
  • Indien de training in geval van overmacht van de kant van Behind Behaviour niet
   verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt indien mogelijk in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Behind Behaviour kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. Wanneer er in overleg geen andere datum vastgesteld kan worden, heeft opdrachtgever het recht om zonder financiële consequentie van het betreffende trainingsonderdeel af te zien.
  • Indien Behind Behaviour bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
   haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
   voldoen, is Behind Behaviour gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
   opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Betaling
  • Behind Behaviour zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training(en).
   Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te
   voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming
   door Behind Behaviour, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder
   enige ingebrekestelling in verzuim. Behind Behaviour is vanaf de vervaldatum van
   de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke
   en buitengerechtelijke incassokosten die Behind Behaviour redelijkerwijs dient te
   maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald
   op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15%
   van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.
 6. Auteursrecht
  • Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
   trainingsmaterialen berust bij Behind Behaviour. Opdrachtgever mag de
   trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na goedkeuring door Behind Behaviour en onder duidelijke bronvermelding.
 7. Aansprakelijkheid
  • Behind Behaviour verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  • Behind Behaviour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
   enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie,
   tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Behind Behaviour.
  • Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten
   hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Behind Behaviour voor de betreffende
   opdracht verschuldigd is.
  • Behind Behaviour is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals
   bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  • Iedere aansprakelijkheid van Behind Behaviour is te allen tijde beperkt tot het
   bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
   Behind Behaviour wordt uitbetaald.
  • Behind Behaviour zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de
   mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn
   verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Vertrouwelijkheid
  • Behind Behaviour behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde
   gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  • Behind Behaviour staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van
   opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  • Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen
   bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt
   gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 9. Klachten
  • Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze
   per e-mail, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Behind Behaviour (contact@behindbehaviour.nl).
  • Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting
   van de opdrachtgever.

Sommige trainingen zijn reeds SKJ geaccrediteerd. Voor overige trainingen kunnen SKJ accreditaties, indien wenselijk, door opdrachtgever worden aangevraagd. Voor de aanvraag procedure worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht, terug te vinden op offerte en factuur. De kosten voor aanvraag staan gedeeltelijk los van het resultaat van de accreditatie-aanvraag.